Bestyrelsen

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen for Skals Multihus vælges på den årlige generalforsamling. Efter generalforsamling afholdt 9.9.21 ser bestyrelsen således ud:

 

Anne Marie Falk (formand)

Anja Raunsmed (næstformand)

Karen Margrethe Sørensen (kasserer og koordinator)

Lotte Dalgaard Bidstrup (sekretær)

Malene Basby

 

Suppleanter:

1. Henrik Ernst

2. Wendy Møller

Referat fra generalforsamling i Skals Multihus

torsdag d. 9. september 2021 kl. 19.30


Dagsorden 

 

1.Valg af dirigent.

Søren Villumsen valgt til dirigent. Konstateret at GF er indkaldt rettidigt via annonce i Lokalavisen.

Lotte valgt til referent.

 

2.Valg af stemmetællere.

Mona Villumsen og Malene Basby valgt.

 

3.Bestyrelsens årsberetning.

Anne Marie fremlagde bestyrelsens årsberetning.

Et stille år grundet Corona. Dagplejen gik over til kun at bruge huset 1 dag om ugen. Skolen har lånt lokalerne for at kunne afvikle undervisning under de daværende retningslinjer om afstand mv. Bestyrelsen har afholdt få møder i 2020. Langt de fleste konfirmationer blev udskudt og afholdt i efteråret, så derfor har Multihuset ikke mærket det ret meget på økonomien, at landet har været lukket ned.

 

4.Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Lotte fremlagde regnskabet, der viser et pænt resultat, som er godt 20 tkr. højere end 2019 til trods for nedsat aktivitet grundet Corona.

Regnskabet blev godkendt.

5.Indkomne forslag.

Forslag om at ændre vedtægterne, så indkaldelse til GF ikke længere skal ske i den lokale avis, men bare på sociale medier og opslag hos købmanden mv. Forslaget enstemmigt vedtaget.

 

6.Fremlæggelse af budget for det kommende år og godkendelse af samme.

Karen Margrethe fremlagde budgetforslag for 2021. Der budgetteres med 347 tkr. i indtægter og 215 tkr. i udgifter, hvilket er på niveau med 2020.

Der er budgetteret med 50 tkr. i indtægt på udlejninger, hvilket på nuværende tidspunkt ikke ser helt urealistisk ud. Medlemsskaber er budgetteret under sidste års resultat, da vi ikke har været så aktive ift. at få nye medlemmer.

Sparekassefonden er søgt om 25 tkr. til nye borde-/bænkesæt, som vi afventer svar på. Der udover vil vi senere på året søge om penge til et facadeskilt med husets logo.

Budgettet blev godkendt.

 

7.Fastsættelse af medlemskontingent.

Bestyrelsen foreslår, at de 2 kontingenter til familier slås sammen til ét, som hedder ”husstand” eller ”familie” og skal koste 400 kr.

Efter drøftelse blandt de fremmødte blev det besluttet, at det skal koste 400 kr. for 2 voksne med børn og 300 kr. for 1 voksen med børn. De andre kontingenter er uændret.

 

8.Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

Anne Marie genvalgt til formand.

Karen Margrethe og Lotte genvalgt til bestyrelsen.

Wendy træder ud af bestyrelsen. Malene Basby valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Merete træder af som 2. suppleant. Henrik genvalgt til 1. suppleant, og Wendy valgt til 2. suppleant.

 

Ny bestyrelse:

Anne Marie Falk-Kristensen (formand)

Karen Margrethe Sørensen

Lotte Bidstrup

Anja Raunsmed

Malene Basby

 

  1. Suppleant: Henrik Ernst
  2. Suppleant: Wendy Møller

 

Bilagskontrollanter:

Poul Johannessen

Arne Kjeldsen

 

9.Valg af revisor.

Revisorerne i Skals valgt til revisor.

 

10.Eventuelt.

Forslag om skilt nede ved hovedgaden, som viser vej til Multihuset. Det kan evt. tages med i ansøgning om facadeskilt.